فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

قرض

آیات

ممنوعیّت ربا در قرض

«یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَواْ وَ یُرْبِى الصَّدَقَتِ وَ اللَّهُ لَا یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ؛(2067) خداوند، ربا را نابود مى كند و صدقات را افزایش مى دهد! و خداوند، هیچ انسانِ ناسپاسِ گنهكارى را دوست نمى دارد.»