فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نظر قرآنى

به یه نفر میگن نظرت راجع به گل چیه؟ میگه همان بس كه در قرآن آمده گل هو الله احد.

انصراف

یه نفر میره مسابقه قرآن. سوره بنى اسرائیل بهش مى افته انصراف میده!
×زبان انگلیسى در قرآن!
یه نفر از فرنگ برگشته بوده به دوستش مى گه در قرآن هم آیه انگلیسى داریم. اون هم آیه (یس) كه همان Yes است! (یس، از حروف مقطّعه بود و یاسین خوانده مى شود.)

قرض