فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

دردِ بَطَن

طلبه اى كه تازه صرف و نحو را خوانده بود به روستاىِ خودشان مى رود. یك نفر دلَش درد مى گیرد و از آنجا كه مى خواسته به این طلبه اظهار فضلى كرده باشد مى گوید بَطنَم درد مى كند. این طلبه كه معناىِ بطن را نمى دانسته پیش خود مى گوید بَطن طبق قواعدى كه من خوانده ام مصدرِ ثلاثى مجرّد است... آهان، آقاى دكتر! ایشان مصدرِ ثلاثى مجرَّدِشان درد مى كند!

قرآن