فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

منزلت فقیه در زمان حال

«الامام الرضا(علیه السلام) من «فقه الرّضا» المنسوب إلیه: منزلة الفقیه فی هذا الوقت، كمنزلة الأنبیاء فی بنی اسرائیل؛(2006) امام رضا(علیه السلام) از كتاب «فقه الرّضا» كه منسوب به آن امام است: منزلت فقیه در این زمان همچون منزلت انبیا در بنى اسرائیل است.»

شرط تقلید از فقیه

«الامام العسكری(علیه السلام) : فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا على هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوامّ ان یقلّدوه؛ و ذلك لا یكون الا بعض فقهاء الشیعة لا جمیعهم؛(2007) امام عسكرى(علیه السلام) : هر كس از فقیهان كه مالك نفس خود و نگاهبان دین خویش باشد، و با هواى نفس خود مخالفت كند، و مطیع فرمان خداى خویش باشد، بر عوام است كه از او تقلید كنند، و این امر نیست جز در بعضى از فقیهان شیعه نه همگى آنان.»

حجّت بودن فقها

«لامام المهدی(علیه السلام) : أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیكم، و أنا حجّة اللَّه علیهم؛(2008) امام مهدى(علیه السلام) : در پیشامدهایى كه رخ مى دهد، به راویان احادیث ما مراجعه كنید، كه آنان حجّت من بر شمایند، و من حجّت خدا بر ایشان.»