فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

جانشینان پیامبر

«النبی(صلى الله علیه و آله): رحم اللَّه خلفائی. فقیل: یا رسول اللَّه و من خلفاؤك؟ قال: الذین یحیون سنّتی و یعلّمونها عباد اللَّه؛(2005) پیامبر(صلى الله علیه و آله): خدا جانشینان مرا رحمت كند. گفتند: اى پیامبر! جانشینان تو كیانند؟ گفت: آنان كه سنّت مرا زنده مى كنند، و آن را به بندگان خدا مى آموزند.»

منزلت فقیه در زمان حال

«الامام الرضا(علیه السلام) من «فقه الرّضا» المنسوب إلیه: منزلة الفقیه فی هذا الوقت، كمنزلة الأنبیاء فی بنی اسرائیل؛(2006) امام رضا(علیه السلام) از كتاب «فقه الرّضا» كه منسوب به آن امام است: منزلت فقیه در این زمان همچون منزلت انبیا در بنى اسرائیل است.»

شرط تقلید از فقیه

«الامام العسكری(علیه السلام) : فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا على هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوامّ ان یقلّدوه؛ و ذلك لا یكون الا بعض فقهاء الشیعة لا جمیعهم؛(2007) امام عسكرى(علیه السلام) : هر كس از فقیهان كه مالك نفس خود و نگاهبان دین خویش باشد، و با هواى نفس خود مخالفت كند، و مطیع فرمان خداى خویش باشد، بر عوام است كه از او تقلید كنند، و این امر نیست جز در بعضى از فقیهان شیعه نه همگى آنان.»