فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

امانتداران پیامبران

«النبی(صلى الله علیه و آله): الفقهاء أمناء الرسول؛(2004) پیامبر(صلى الله علیه و آله): فقیهان امانتداران پیامبرند.»

جانشینان پیامبر

«النبی(صلى الله علیه و آله): رحم اللَّه خلفائی. فقیل: یا رسول اللَّه و من خلفاؤك؟ قال: الذین یحیون سنّتی و یعلّمونها عباد اللَّه؛(2005) پیامبر(صلى الله علیه و آله): خدا جانشینان مرا رحمت كند. گفتند: اى پیامبر! جانشینان تو كیانند؟ گفت: آنان كه سنّت مرا زنده مى كنند، و آن را به بندگان خدا مى آموزند.»

منزلت فقیه در زمان حال

«الامام الرضا(علیه السلام) من «فقه الرّضا» المنسوب إلیه: منزلة الفقیه فی هذا الوقت، كمنزلة الأنبیاء فی بنی اسرائیل؛(2006) امام رضا(علیه السلام) از كتاب «فقه الرّضا» كه منسوب به آن امام است: منزلت فقیه در این زمان همچون منزلت انبیا در بنى اسرائیل است.»