فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مجازات فرار از دین شناسى

«عن العالم(علیه السلام) قال: لو وجدت شابّا من شبّان الشّیعة لا یتفقّه لضربته عشرون سوطا؛(2003) حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام) فرموده: اگر یكى از جوانان شیعه را بیابم كه تفقّه نمیكند و درصدد دین شناسى نیست او را بیست تازیانه خواهم زد.»

امانتداران پیامبران

«النبی(صلى الله علیه و آله): الفقهاء أمناء الرسول؛(2004) پیامبر(صلى الله علیه و آله): فقیهان امانتداران پیامبرند.»

جانشینان پیامبر

«النبی(صلى الله علیه و آله): رحم اللَّه خلفائی. فقیل: یا رسول اللَّه و من خلفاؤك؟ قال: الذین یحیون سنّتی و یعلّمونها عباد اللَّه؛(2005) پیامبر(صلى الله علیه و آله): خدا جانشینان مرا رحمت كند. گفتند: اى پیامبر! جانشینان تو كیانند؟ گفت: آنان كه سنّت مرا زنده مى كنند، و آن را به بندگان خدا مى آموزند.»