فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آموختن علم دین

«قال ابو جعفر(علیه السلام) : لو اتیت بشابّ من شباب الشّیعة لا یتفقّه فی الدّین لاوجعته؛(2002) امام باقر(علیه السلام) میفرمود: اگر جوان شیعه اى را نزد من بیاورند كه تفقّه در دین نمیكند او را به مجازات دردناكى كیفر خواهم كرد.»

مجازات فرار از دین شناسى

«عن العالم(علیه السلام) قال: لو وجدت شابّا من شبّان الشّیعة لا یتفقّه لضربته عشرون سوطا؛(2003) حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام) فرموده: اگر یكى از جوانان شیعه را بیابم كه تفقّه نمیكند و درصدد دین شناسى نیست او را بیست تازیانه خواهم زد.»

امانتداران پیامبران

«النبی(صلى الله علیه و آله): الفقهاء أمناء الرسول؛(2004) پیامبر(صلى الله علیه و آله): فقیهان امانتداران پیامبرند.»