فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اسلام شناس متخصّص و متّقى

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) : لا یستغنى اهل كلّ بلد عن ثلاثة یفزع الیه فی امر دنیاهم و آخرتهم فان عدموا ذلك كانوا همجا فقیه عالم ورع و امیر خیر مطاع و طبیب بصیر ثقة؛(2001) امام صادق(علیه السلام) فرموده: مردم تمام بلاد از سه طبقه بى نیاز نیستند تا در تنظیم امور دنیا و آخرت خود به آنان پناهنده شوند و اگر گروهى فاقد آن سه باشند زندگى وحشى و حیوانى خواهند داشت نه زندگى انسان: اوّل، فقیهى كه عالم و متّقى باشد، دوّم حكومتى كه خیرخواه و فرمانروا باشد، سوّم طبیبى كه در كار خود بینا و مورد اعتماد مردم باشد.»

آموختن علم دین

«قال ابو جعفر(علیه السلام) : لو اتیت بشابّ من شباب الشّیعة لا یتفقّه فی الدّین لاوجعته؛(2002) امام باقر(علیه السلام) میفرمود: اگر جوان شیعه اى را نزد من بیاورند كه تفقّه در دین نمیكند او را به مجازات دردناكى كیفر خواهم كرد.»

مجازات فرار از دین شناسى

«عن العالم(علیه السلام) قال: لو وجدت شابّا من شبّان الشّیعة لا یتفقّه لضربته عشرون سوطا؛(2003) حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام) فرموده: اگر یكى از جوانان شیعه را بیابم كه تفقّه نمیكند و درصدد دین شناسى نیست او را بیست تازیانه خواهم زد.»