فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

كلید بینش

«عن العالم(علیه السلام) قال: الفقه مفتاح البصیرة و تمام العبادة و السّبب الى المنازل الرّفیعة و حاز المرء المرتبة الجلیلة فی الدّین و الدّنیا؛(1999) حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام) فرموده: دین شناسى كلید بینش و دلْ آگاهى و عبادت كامل است. آدمى بوسیله آن میتواند به مدارج عالى دست یابد و در امور دین و دنیا رتبه بزرگى را احراز نماید.»

نردبان ترقّى

«عن الجواد(علیه السلام) قال: الفقه ثمن لكلّ غال و سلّم الى كلّ عال؛(2000) امام جواد(علیه السلام) فرموده: دین شناسى، قیمت هر متاع گرانقدر و نردبان ترقّى براى وصول به هر مقام بلندى است.»

اسلام شناس متخصّص و متّقى

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) : لا یستغنى اهل كلّ بلد عن ثلاثة یفزع الیه فی امر دنیاهم و آخرتهم فان عدموا ذلك كانوا همجا فقیه عالم ورع و امیر خیر مطاع و طبیب بصیر ثقة؛(2001) امام صادق(علیه السلام) فرموده: مردم تمام بلاد از سه طبقه بى نیاز نیستند تا در تنظیم امور دنیا و آخرت خود به آنان پناهنده شوند و اگر گروهى فاقد آن سه باشند زندگى وحشى و حیوانى خواهند داشت نه زندگى انسان: اوّل، فقیهى كه عالم و متّقى باشد، دوّم حكومتى كه خیرخواه و فرمانروا باشد، سوّم طبیبى كه در كار خود بینا و مورد اعتماد مردم باشد.»