فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

نداى وجدان

یك نفر رو داشتن به جرم قتل زنش محاكمه میكردن، دادستان میگه: سنگدل! تو وقتى داشتى زنت رو میكشتى، نداى وجدانت رو نشنیدى؟! میگه: نه والله! بس كه این زنیكه جیغ و داد میكرد مگه میذاشت ما چیزى بشنویم؟!

فقه