فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

پذیرش دین، فطرى است

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): كلّ مولود یولد على الفطرة حتّى یكون ابواه یهوّدانه و ینصّرانه؛(1980) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) میفرمود: هر مولودى با فطرت مذهبى و معرفت الهى متولّد مى شود كه پدر و مادر او را به آئین یهودیّت و نصرانیّت بار مى آورند. مفاد حدیث این است كه اساس اولیّه پذیرش دین در فطرت تمام كودكان بشر وجود دارد.»

نیكى و بدىِ فطرت

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: جبلت القلوب على حبّ من نفعها و بغض من ضرّها. و عنه(علیه السلام) : طبعت القلوب على حبّ من احسن الیها و بغض من اساء الیها؛(1981) امام جعفر صادق(علیه السلام) : فطرت آدمى چنین ساخته شده كه هر كس به او نیكى كند، او را دوست بدارد و هر كه با او بد كند، دشمن بدارد. چه نیكى و احسانى در نظر مردم ارزنده تر از احترام و تكریم آنها است، و كدام بدى و ضررى مهمتر از تحقیر و توهین به شخصیّت آنان است؟»

رابطه قلبى بر اساس فطرت

«قوله(علیه السلام) : فقال الحمد للَّه الملهم عباده حمده و فاطرهم على معرفة ربوبیته الدال على وجوده بخلقه و بحدوث خلقه على ازله و باشتباههم على ان لا شبه له؛(1982) على(علیه السلام) در كوفه مى فرمود: حمد و سپاس آفریدگارى را كه بندگان خود را به حمد و سپاس خود از طریق الهامات غیبى و سروشهاى روانى ترغیب مى نماید و رابطه قلبى آنان را بر حسب فطرت با ساحت كبریائى قرار داده است و بر حسب خلقت نیز در كمون آنان معرفت و شناخت خود را در فطرت و ضمیر آنان نهاده است.»