فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بیدارى فطرت انسانها توسط پیامبران

«قال على(علیه السلام) : فبعث اللَّه فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه لیستأدوهم میثاق فطرته و یذكّروهم منسىّ نعمته و یحتجّوا علیهم بالتّبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول؛(1977) على(علیه السلام) فرموده است: خداوند پیامبران خود را برانگیخت و پیاپى بین مردم فرستاد تا بشر را به اداء پیمان فطرت وادارند و نعمتهاى فراموش شده خدا را یادآورى كنند و با فعالیّتهاى تبلیغى خود نیروهاى نهفته عقل مردم را برانگیخته و بكار اندازند.»

دین حنیف

«عن زرارة عن امام باقر(علیه السلام) : ما الحنیفیّة؟ قال هى الفطرة الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها قال فطرهم على معرفته؛(1978) زراره از امام باقر(علیه السلام) سؤال میكند دین حنیف چیست؟ فرمود فطرت است، فطرتى كه خداوند در نهاد تمام افراد بشر آفریده است. خداوند انسان را با فطرت معرفت خویش خلق كرده است.»

فطرت خداپرستى بشر

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) فی قول اللَّه عزّ و جلّ: فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها قال: فطرهم على التّوحید؛(1979) امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه فطرت فرموده است كه خداوند بشر را با فطرت خداپرستى آفریده.»