فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عذرخواهى مادرِ پسر

در دعوایى خانوادگى شخصى كه محكوم شده بود حاضر به معذرت خواهى نبود. به او گفتیم تو كه فهمیدى اشتباه كردى، چرا معذرت خواهى نمى كنى؟ گفت من تا آخر عمر هم از این آقا معذرت خواهى نخواهم كرد چون او دختر دارد و من پسر دارم و او باید به من احترام بگذارد! چقدر جاىِ تأسّف است كه هنوز هم افكار جاهلیّت در بینِ بعضى رواج دارد!

فطرت

آیات