فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

میزان عمر هر كس

انسان مسلمان هنگام دنیاآمدن و تولد به گوش او اذان و اقامه مى گویند و هنگام پیوستن به لقاءاللَّه براونمازمى خوانند. پس اندازه عمر انسان موحّد، فاصله بین اذان و اقامه و نماز است!

فرزند دختر

آیات