فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نگرانى براى خوراك و پوشاك

عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم صیف چه پوشم شتاء

ارزش وقت

دوستى نقل مى كرد كه عدّه اى تمرین مى كردند كه بدون نقطه متنى را بنویسند. پرسیدم این چه كارى است؟ گفتند علامه طباطبایى از شنبه تا چهارشنبه تفسیر كبیر المیزان را مى نوشتند و پنج شنبه ها نقطه هاىِ نوشته ها را مى گذاشتند و مى فرمودند اینطور روزى ده دقیقه در وقت صرفه جویى مى شود. من تعجّب كردم كه علاّمه براى استفاده از عمر اینچنین مى كرد و ما براىِ گذراندنِ وقت و تفنّن!

میزان عمر هر كس

انسان مسلمان هنگام دنیاآمدن و تولد به گوش او اذان و اقامه مى گویند و هنگام پیوستن به لقاءاللَّه براونمازمى خوانند. پس اندازه عمر انسان موحّد، فاصله بین اذان و اقامه و نماز است!