فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

اقرار به درستى

شخصى آمد سنگینى بلند كند نتوانست. بلند شد گفت كجایى جوانى كه یادت بخیر! یه نگاهى به دور و اطراف كرد و با خودش گفت: خودمونیما! جوانیامون هم هیچى نبودیم!

نگرانى براى خوراك و پوشاك

عمر گرانمایه در این صرف شد تا چه خورم صیف چه پوشم شتاء