فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

پست ترین درجه انحطاط عمر

«روى انّ ارذل العمر ان یكون عقله عقل ابن سبع سنین؛(1935) در حدیث دیگر آمده است كه پست ترین درجه انحطاط عمر در پیرى آنست كه عقل آدمى آنقدر تنزّل نماید كه به سرحدّ عقل كودك هفت ساله برسد.»

مقیاس عمر

«انّما انت عدد ایّام فكلّ یوم یمضى علیك یمضى ببعضك؛(1936) عمر هر فردى كه سرمایه نقد او در بازار دنیا است، محدود و معیّن است و اغلب مردم، سال را واحد عمر مى شناسند و دوران زندگى خود و دگران را با آن مى سنجند. امام على(علیه السلام) روز را واحد عمر خوانده و دوران زندگى انسانها را با آن مقیاس اندازه گیرى نموده است.»

داستانها