فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

باقیمانده عمر

«عن علىّ(علیه السلام) قال: بقیّة عمر المرء لا ثمن، لها یدرك بها ما فات و یحیى بها ما امات؛(1929) على(علیه السلام) فرموده: باقیمانده عمر آدمى آنقدر پر ارج و گرانبها است كه به ارزیابى نمى آید چه انسان میتواند با تتمّه عمر، خوبیهاى فوت شده را جبران كند و فضائلى را كه در وجود خود سركوب كرده و میرانده است زنده نماید.»

درستى و پاكى در آخر عمر

«عن رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) قال: من احسن فیما بقى من عمره لم یؤاخذ بما مضى من ذنبه و من اساء فیما بقى من عمره اخذ بالاوّل و الآخر؛(1930) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: آن كس كه در باقیمانده عمرش داراى حُسن رفتار باشد و به پاكى و نیكى قدم بردارد، خداوند او را به گناهان گذشته اش مؤاخذه نمیكند و كسى كه در باقیمانده عمر، نادرست و بدكار باشد، به تمام اعمال دوران عمرش مؤاخذه خواهد شد.»

گذران عمر در علم آموزى

«عن ابى جعفر(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): اغد عالما او متعلّما و ایّاك ان تكون لاهیا متلذّذا؛(1931) امام باقر(علیه السلام) از رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) حدیث كرده است كه فرموده: صبح كن و روزت را بگذران كه یا عالِم باشى یا علم آموز، و بپرهیز از اینكه عمرت در لذائذ غفلت زا و كامجوئیهاى زیانبخش سپرى گردد.»