فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

استفاده درست از زمان حال

«عنه(علیه السلام) قال: اصبروا على الدّنیا فانّما هى ساعة فما مضى منه فلا تجد له ألما و لا سرورا، و ما لم یجی ء فلا تدرى ما هو و انّما هى ساعتك الّتى انت فیها فاصبر فیها على طاعة اللَّه و اصبر فیها عن معصیة اللَّه؛(1928) نیز فرموده است: مجموع عمر آدمى در دنیا ساعتى بیش نیست آنچه از این ساعت گذشته است معدوم شده و لذّت و المى از آن احساس نمیكنید و آنچه از آن هنوز نیامده است نمیدانید چیست، سرمایه موجود و پرارزش عمر، تنها همان لحظات نقدى است كه اینك در اختیار شما است و در آن بسر میبرید. مالك نفس خود باشید و در حال حاضر براى اصلاح و رستگارى خود بكوشید، در مشكلات وظیفه شناسى و اطاعت از اوامر الهى پایدارى و از آلودگى به گناه و نافرمانى خداوند، خوددارى كنید.»

باقیمانده عمر

«عن علىّ(علیه السلام) قال: بقیّة عمر المرء لا ثمن، لها یدرك بها ما فات و یحیى بها ما امات؛(1929) على(علیه السلام) فرموده: باقیمانده عمر آدمى آنقدر پر ارج و گرانبها است كه به ارزیابى نمى آید چه انسان میتواند با تتمّه عمر، خوبیهاى فوت شده را جبران كند و فضائلى را كه در وجود خود سركوب كرده و میرانده است زنده نماید.»

درستى و پاكى در آخر عمر

«عن رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) قال: من احسن فیما بقى من عمره لم یؤاخذ بما مضى من ذنبه و من اساء فیما بقى من عمره اخذ بالاوّل و الآخر؛(1930) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: آن كس كه در باقیمانده عمرش داراى حُسن رفتار باشد و به پاكى و نیكى قدم بردارد، خداوند او را به گناهان گذشته اش مؤاخذه نمیكند و كسى كه در باقیمانده عمر، نادرست و بدكار باشد، به تمام اعمال دوران عمرش مؤاخذه خواهد شد.»