فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

برابرى دانا و نادان

شیخ شرف الدین در از مولانا عضد الدین ایجى پرسید كه: خداى تعالى در كجاى قرآن نامى از من برده است؟ مولانا پاسخ داد كه: در كنار علماء یاد كرده است: «قُلْ هَلْ یستوى الَّذینَ یعلمونَ والّذین لا یعلمون؛ آیا آنان كه مى دانند با آنان كه نمى دانند برابرند؟»

عمر

آیات