فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مهار علم

«عن الحسن بن علىّ(علیه السلام) انّه دعا بنیه و بنى اخیه فقال: انّكم صغار قوم و یوشك ان تكونوا كبار قوم آخرین فتعلّموا العلم فمن لم یستطع منكم ان یحفظه فلیكتبه و لیضعه فی بیته؛(1896) حضرت مجتبى(علیه السلام) روزى فرزندان خود و فرزندان برادر خود را دعوت كرد و به آنان فرمود: همه شما كودكان اجتماع امروز هستید و امید میرود كه بزرگان اجتماع فردا باشید، دانش بیاموزید و در كسب علم كوشش كنید و هر كدام كه حافظه قوى ندارید و نمیتوانید در مجلس درس مطالب استاد را ضبط كنید، آنها را بنویسید و نوشته ها را در منزل نگاهدارى نمائید تا در موقع لزوم مراجعه كنید.»

قدر و قیمت علم و دانش

«قال امیر المؤمنین(علیه السلام) : یا مؤمن انّ هذا العلم و الادب ثمن نفسك فاجتهد فی تعلّمه فما یزید من علمك و ادبك یزید فی ثمنك و قدرك؛(1897) على(علیه السلام) مرد باایمانى را مخاطب ساخت و فرمود: علم و ادب ارزش وجود تو است. در تحصیل علم كوشش نما، چه به هر مقدارى كه بر دانش و ادبت افزوده شود، قدر و قیمتت افزایش مى یابد.»

وجوب علم آموزى

«النبی(صلى الله علیه و آله): طلب العلم فریضة على كلّ مسلم، ألا إنّ اللَّه یحبّ بغاة العلم؛(1898) پیامبر(صلى الله علیه و آله): طلب علم بر هر مسلمان واجب است. آگاه باشید كه خدا جویندگان علم و دانش را دوست مى دارد!»