فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

عادت خوب

جوانى خیلى حرص پول مى زد. روزى از یك كف بین كه مى گفتند معتبر است پرسید آیا من همیشه از بى پولى نالان خواهم بود؟ او هم كف دستش را نگاه كرد و بعد از مدتى غور گفت: نه، فقط تا پنجاه سالگى. خوشحال شد و پرسید یعنى بعد از پنجاه سالگى پولدار مى شوم؟ گفت: نه، بعد از پنجاه دیگه به بى پولى عادت مى كنى؟

عبادت