فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عادات اكتسابى

«قال علىّ(علیه السلام) : العادة طبع ثان؛(1749) على(علیه السلام) فرموده است: عادات اكتسابى، طبیعت دوّمى انسان است.»

داستانها

گربه عابد

گویند عماد الدین فقیه، در شیراز مى زیست، گربه اى داشت، هر وقت او به نماز مى ایستاد، آن گربه به او اقتدا مى كرد، ركوع و سجده و قیام را انجام مى داد، و همین باعث شد كه شاه شجاع الدین، ارادت خاصّى به عماد پیدا كرد. شعر خواجه حافظ به همین حادثه اشاره مى كند، آنجا كه گوید:
اى كیك خوش خرام كه خوش مى روى به ناز
غرّه مشو كه گربه عابد نماز كرد(1750)