فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تهذیب نفس از عادات ناپسند

«عنه(علیه السلام) : ایّها الناس تولّوا من انفسكم تأدیبها و اعدلوا بها عن ضراوة عاداتها؛(1748) نیز فرموده است: اى مردم! خودتان تأدیب نفس خویش را عهده دار شوید و از عادات ناپسندش بازگردانید.»

عادات اكتسابى

«قال علىّ(علیه السلام) : العادة طبع ثان؛(1749) على(علیه السلام) فرموده است: عادات اكتسابى، طبیعت دوّمى انسان است.»

داستانها