فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

برگرداندن عادت معتاد

«عن ابى محمّد العسكرىّ(علیه السلام) : قال ردّ المعتاد عن عادته كالمعجز؛(1745) حضرت عسكرى(علیه السلام) میفرماید: برگرداندن معتاد از عادتى كه به آن خو گرفته، مانند معجزه است.»

آشكار كردن عادت پنهان

«قال الحسن(علیه السلام) : العادات قاهرات فمن اعتاد شیئا فی سرّه و خلواته فضحه فی علانیته و عند الملاء؛(1746) حضرت حسن(علیه السلام) فرموده است: عادات، در وجود آدمیان با قهر و غلبه حكومت میكنند. كسى كه در پنهانى به چیزى عادت كند آشكارا و در محضر مردم مفتضحش خواهد ساخت.»

مجاهده براى اصلاح نفس

«قال علىّ(علیه السلام) : لا تترك الاجتهاد فی اصلاح نفسك فانّه لا یعینك علیها الّا الجدّ؛(1747) على(علیه السلام) فرموده: هرگز از مجاهده و كوشش در اصلاح نفس خویش باز نایست؛ زیرا چیزى جز سعى و كوشش تو را در این كار یارى نخواهد كرد.»