فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روش تربیت روح

«قال علىّ(علیه السلام) : المرء حیث وضع نفسه بریاضته و طاعته فان نزّهها تنزّهت و ان دنّسها تدنّست؛(1741) على(علیه السلام) فرموده است: خوب و بدِ اخلاق هر انسانى تابع روشى است كه تربیت روح خود را بر آن قرار داده و در راه نیل به آن روش، مجاهده و از آن پیروى مینماید. اگر با روشهاى صحیح جان خود را از پلیدى پاك كرده باشد، پاك است و اگر آلوده نموده آلوده خواهد بود.»

عادت به تقوى

«فی الخبر: الزموا التّقوى و استعیدوها؛(1742) در حدیث آمده است كه: همواره ملازم تقوى و پرهیزگارى باشید و خویشتن را به آن عادت دهید.»

عادت به بردبارى

«قال علىّ(علیه السلام) : عوّد نفسك التّصبّر على المكروه؛(1743) على(علیه السلام) در ضمن وصایاى خود به حضرت مجتبى(علیه السلام) فرموده است: نفس خویش را به بردبارى در مقابل ناملایمات عادت ده.»