فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عادت نیكو

«ابن اثیر: كانَ یُلقَّبُ بالكاظمِ(علیه السلام) لاِنَّهُ كانَ یُحسِنُ إلى مَن یُسى ءُ إلِیهِ، كانَ هذا عادَتَهُ؛(1739) امام كاظم(علیه السلام) از آن روى «كاظم» نامیده شد كه همواره با كسى كه به او بدى مى كرد، به نیكى رفتار مى كرد ؛ این خوى او بود.»

ترك عادات ناپسند

«قال علىّ(علیه السلام) : ذلّلوا انفسكم بترك العادات و قودوها الى فعل الطّاعات و حمّلوا بها اعباء المغارم و حلّوها بفعل المكارم و صونوها عن دنس الآمثم؛(1740) على(علیه السلام) فرموده است: نفس متجاوز و سركش خویش را با ترك عادات ناپسند خوار نمائید و به انجام اوامر الهى وادارش سازید و بار غرامتهاى تخلّفش را بر وى تحمیل نمائید، با ارتكاب مكارم اخلاق زینتش كنید و از پلیدیهاى گناه مصونش دارید.»

روش تربیت روح

«قال علىّ(علیه السلام) : المرء حیث وضع نفسه بریاضته و طاعته فان نزّهها تنزّهت و ان دنّسها تدنّست؛(1741) على(علیه السلام) فرموده است: خوب و بدِ اخلاق هر انسانى تابع روشى است كه تربیت روح خود را بر آن قرار داده و در راه نیل به آن روش، مجاهده و از آن پیروى مینماید. اگر با روشهاى صحیح جان خود را از پلیدى پاك كرده باشد، پاك است و اگر آلوده نموده آلوده خواهد بود.»