فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عاشق مسجد!

پیرمردى خواست پسرش را تنبیه كند، پسر از دستش فرار كرد و وارد مسجدى شد. پیرمرد نزدیك درِ مسجد آمد و گفت: فلان فلان شده! بیا بیرون، بعد از هفتاد سال نگذار پایم به مسجد باز شود!(1731)

عادت

آیات