فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اندره كوفسكى

آقاى «اندره كوفسكى» دانشمند مسیحى از لهستان كه كتاب صحیفه سجادیه براى وى ارسال شده، طى نامه اى مى نویسد: من در حال حاضر مشغول مطالعه ترجمه انگلیسى «صحیفه سجادیه» هستم كه قبل از این برایم ارسال داشته بودید... من عمیقاً تحت تأثیر اندیشه هاى امام مسلمانان، امام سجاد(علیه السلام) قرار گرفته ام، كه افكار بلند و متعالى او در صفحات صحیفه سجادیه تبلور یافته است. مطالعه این اثر گرانبها و دقت در مضامین و معارف سرشار این كتاب به شدت روح مرا تحت تأثیر قرار داده و مجذوب خود ساخته است و خدایى به من بخشیده است.(1725)

خانم آنه مارى شیل

خانم پروفسور «آنه مارى شیل» محقّق و نویسنده تواناى آلمانى در یكى از مصاحبه هایش اشاره اى به ادعیه اسلامى دارد و مى گوید: من خودم همواره دعاها، احادیث و اخبار اسلامى را از اصل عربى آن مى خوانم. بخش كوچك از كتاب مبارك صحیفه سجادیه را به آلمانى ترجمه و منتشر كرده ام. قریب هفت سال پیش، دعاى رؤیت هلال ماه مبارك رمضان و دعاى وداع با آن ماه را وقتى مشغول ترجمه این دعا بودم، مادرم در بیمارستان بسترى بود و من كه به او سر مى زدم، پس از آنكه او به خواب مى رفت، در گوشه اى از آن اتاق به كار پاكنویس كردن ترجمه ها مشغول مى شدم.
اتاق مادرم دو تختى بود. در تخت دیگر خانمى بسیار فاضله بسترى بود كه كاتولیكى مؤمن و راسخ العقیده و حتّى متعصّب بود. وقتى فهمید من دعاهاى اسلامى را ترجمه مى كنم، دلگیر شد كه مگر در مسیحیت و در مكتب مقدسه خودمان كمبودى داریم كه تو به ادعیه اسلامى روى آوردید؟!
وقتى كتابم چاپ شد، یك نسخه براى او فرستادم. یك ماه بعد او تلفن زد و گفت: صمیمانه از هدیه این كتاب متشكرم، زیرا هر روز به جاى دعا آن را مى خوانم.
بله واقعاً ترجمه ادعیه امامان معصوم(علیهم السلام) مخصوصاً صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین(علیه السلام) براى بسیارى از مردم جهان غرب كارساز است.(1726)

كاردینال مسیحى

یكى از اساتید و محقّقان دانشگاه آلمان در نامه اى به مركز نشر معارف اسلامى در جهان كه در قم مى باشد، نوشته است: یكى از دوستانم كه یك كاردینال مسیحى است، به مهمانى به منزل ما آمد. او كتاب صحیفه سجادیه را در كتابخانه من دید، مجذوب آن گشته و به مطالعه پرداخت. از آنجائى كه مطالب عرفانى كتاب برایش تازگى داشت، آن را با اصرار زیاد از من گرفت...(1727)