فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

امام سجّاد(علیه السلام) در قیامت

«امام صادق(علیه السلام) : یُنادى مُنادٍ یَومَ القیامَةِ أینَ زَینُ العابِدینَ؟ فَكانّى أنظُرُ إلى عَلِىِّ بنِ الحُسَینِ(علیه السلام) یَخطُرُ بَینَ الصُّفُوفِ؛(1714) امام صادق(علیه السلام) : روز قیامت منادى ندا مى دهد: زیور عبادت كنندگان كجاست؟ گویا على بن حسین(علیه السلام) را مى بینم كه میان صف ها با ابهّت گامى بر مى دارد.»

انفاق امام سجّاد(علیه السلام)

«امام باقر(علیه السلام) : إنَّ عَلِىَّ بنَ الحُسَینِ(علیه السلام) قاسَمَ اللَّهَ مالَهُ مَرَّتَینِ؛(1715) امام باقر(علیه السلام) : امام على بن حسین(علیه السلام) دارایى خود را دوبار در راه خدا تقسیم كرد.»

تلاوت قرآن امام سجّاد(علیه السلام)

«امام صادق(علیه السلام) : كانَ عَلىُّ بنُ الحُسَینِ(علیه السلام) أحسَنَ النّاسِ صَوتاً بِالقرآنِ ... و كانَ أبوجَعفَرٍ(علیه السلام) أحسَنَ النّاسِ صَوتاً؛(1716) امام صادق(علیه السلام) : على بن حسین(علیه السلام) خوش صداترین مردم در قرائت قرآن بود و امام باقر(علیه السلام) نیز خوش صداترین مردم بود.»