فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

كشته او

زیرِ شمشیرِ غمش رقص كنان باید رفت
كانكه شد كشته او نیك سرانجام افتاد

باده گلگون

زان پیشتر كه عالم فانی شود خراب
ما را ز جام باده گلگون خراب كن

زنده جاوید

زنده را زنده نخوانند كه مرگ از پى اوست
زنده است شهیدى كه حیاتش ز قفاست
آن كس كه در اقامه حق مى شود شهید
عمر ابد نصیب وى از موت احمر است
پایدارى تا شهادت شیوه مرد خداست
مرگ در میدان جنگ از مرگ در بستر جداست
«مردان علم در میدان عمل»