فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شعر

رندانِ بلاكش

ناز پرورده تنعّم نبرد راه به دوست
عاشقى شیوه رندان بلاكش باشد

كشته او

زیرِ شمشیرِ غمش رقص كنان باید رفت
كانكه شد كشته او نیك سرانجام افتاد