فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خانواده شهید

از گفتار پیامبر(صلى الله علیه و آله) در مورد بازماندگان شهید است: «یقولُ اللَّه عزّ و جلّ: انا خلیفَتُهُ فى اهلهِ، مَن اَرْضاهم فقد اَرضانى، و مَن اَسْخَطَهم فقد اَسْخَطَنى؛ خداوند متعال مى فرماید: من جانشین شهید در نگهدارى خانواده شهید هستم، كسى كه خانواده شهید را خشنود كند مرا خشنود كرده و كسى كه آنها را ناراحت و خشمگین كند مرا خشمگین كرده است.»(1676)

داستانها

نشانه حقیقت ایمان حارثه

حارثة بن مالك بن نعمان یكى از افرادى بود كه به قرآن عمل مى كرد و نسبت به آن گوش شنوا، و چشم بینا و دل آگاه داشت. روزى پیامبر(صلى الله علیه و آله) با او دیدار نموده و پرسید: «حالت چطور است؟»
حارثه: «اى رسول خدا! مؤمن حقیقى مى باشم.»
پیامبر: «هر چیزى حقیقتى دارد، (نشانه) حقیقت ایمان تو چیست؟»
حارثه: اى رسول خدا! به دنیا بى میل هستم، شب را (براى عبادت) بیدارم، و روز گرم (به خاطر روزه) تشنگى را تحمّل مى كنم، گویا عرش خدا را مى نگرم كه براى حساب رسى مردم در قیامت، نهاده شده، و گویا بهشتیان را مى نگرم كه با همدیگر ملاقات مى نمایند، و گویا ناله دوزخیان را كه در دوزخ عذاب مى شوند، مى شنوم.
رسول خدا(صلى الله علیه و آله) به حاضران فرمود: «عبدٌ نَوِّرَ اللَّه قلبَهُ؛ این، بنده اى است كه خداوند قلبش را (در پرتو ایمان) نورانى نموده است.»
آنگاه به او فرمود: «بصیرت یافته اى، در این حال، ثابت و استوار باش.»
حارثه: اى رسول خدا! دعا كن تا خدا مقام شهادت در ركاب تو را نصیبم گرداند.
پیامبر(صلى الله علیه و آله) گفت: «اللّهمَّ ارْزُقْ حارثَةَ الشَّهادةَ؛ خدایا، مقام شهادت را نصیب حارثه گردان!»
از این موضوع چند روزى نگذشت، تا اینكه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) او را همراه جمعى به جنگ با دشمن فرستاد، او به جنگ با دشمن پرداخت، نه یا ده نفر از دشمن را كشت، سپس به شهادت رسید.
طبق بعضى از روایات، او همراه جعفر طیّار (در جنگ موته كه در سال هشتم واقع شد) دهمین نفرى بود كه شهید گردید.(1677)