فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اولین نفر

به نقل حضرت رضا(علیه السلام) ، پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «اوَّلُ مَن یَدخُلُ الجَنَّةَ الشَّهیدُ؛ نخستین كسى كه وارد بهشت مى شود، شهید است.»(1673)

خانه نزدیك به خانه على(علیه السلام)

به نقل حضرت على(علیه السلام) ، پیامبر(صلى الله علیه و آله) در ضمن گفتارى در شأن رزمندگان شهید فرمود: «فاذا كانَ یَومُ القیامَةِ فَوَالَّذى نَفْسى بِیدهِ لِو كانَ الاَنبیاءُ على طَریقِهِم لَتَرَجَّلوا لهم لِما یَرَونَ مِن بَهائِهِم... حتّى اِنَّ الجارَینِ یَتَخاصَمونَ اَیُّهما اَقرَبُ جواراً، فَیَقْعُدونَ معى و مع ابراهیمَ على مائدَةِ الخُلْدِ فَیَنظُرونَ الى اللَّه عزّ و جلّ فى كُلِّ یَومٍ بُكرةً و اصیلاً؛ وقتى كه روز قیامت برپا مى شود، سوگند به آن كسى كه جانم در اختیار او است، اگر پیامبران شهیدان را در راه خود ببینند، به دلیل عظمت مقام آنها، از مركب هایشان پیاده مى شوند... مقام شهید در حدى است كه دو همسایه او (كه در دنیا همسایه بودند) با هم بحث مى كنند در این مورد كه یكى مى گوید: خانه من نزدیك تر به خانه شهید است، دیگرى مى گوید: خانه من نزدیك تر است، سرانجام شهیدان نزد من و ابراهیم خلیل(علیه السلام) كنار سفره جاویدان مى نشینیم، و آنها در هر صبح و شام به (رحمت و رضوان) خدا مى نگرند.»(1674)

شهید فشار قبر ندارد

امام صادق(علیه السلام) فرمود: شخصى از پیامبر(صلى الله علیه و آله) سؤال كرد: «ما بالُ الشّهیدُ لا یُفَتَّنُ فى قبرهِ؟؛ چرا شهید در عالم قبر، فشار قبر نمى بیند و باز خواست نمى شود؟» پیامبر(صلى الله علیه و آله) در پاسخ فرمود: «كَفى بِالبارِقَةِ فَوقَ رَأسِهِ فتنَةً؛ همان برق شمشیر (و اسلحه) كه بر فراز سر او آمده براى او كافى است.» (و دیگر نیازى به فشار دیگر ندارد)(1675)