فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بالاترین نیكى

«عن الصادق(علیه السلام) عن آبائه(علیهم السلام): أنّ النّبیّ(صلى الله علیه و آله) قال: فوق كلّ بربر حتّى یقتل الرّجل فی سبیل اللَّه، فإذا قتل فی سبیل اللَّه عزّ و جلّ فلیس فوقه برّ ... الخبر؛(1667) از امام صادق(علیه السلام) از پدرانش نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: بالاتر از هر نیكى، نیكى دیگرى است تا آدمى در راه خدا كشته شود، هر گاه در راه خدا كشته شد، بالاتر از آن، نیكى وجود ندارد.»

آرزوى شهید براى شهادت دوباره

«عن النبیّ(صلى الله علیه و آله) قال: ما من أحد یدخل الجنّة فیتمنّى أن یخرج منها إلّا الشّهید فإنّه یتمنّى أن یرجع فیقتل عشر مرّات ممّا یرى من كرامة اللَّه؛(1668) از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده كه فرمود: كسى نیست كه وارد بهشت شود و آرزو كند از آن بیرون رود، مگر شهید كه به خاطر كرامتى كه از جانب خداوند دیده است آرزو مى كند (به دنیا) برگردد و دهها بار كشته شود.»

ثواب زیارت قبر شهدا

«عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: إنّ زیارة قبر رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) و زیارة قبور الشّهداء و زیارة قبر الحسین صلوات اللَّه علیه تعدل حجّة مع رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله)؛(1669) از فضیل بن یسار از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: زیارت قبر رسول خدا(صلى الله علیه و آله) و زیارت قبر شهیدان و زیارت قبر حسین(علیه السلام) برابر است با حجّى كه با پیامبر(صلى الله علیه و آله) انجام گرفته است.»