فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

غم و غصّه به همراه شهوت

«عنه (علیه السلام) : كم من شهوة ساعة اورثت حزنا طویلا؛(1636) نیز فرموده است: چه بسا یك ساعت كامروائى و شهوت، اندوه طولانى ببار مى آورد و غم و غصّه فراوان از پى دارد.»

تندروى در شهوت

«قال علىّ(علیه السلام) : من تسرّع الى الشّهوات تسرّع الیه الآفات؛(1637) على(علیه السلام) فرموده است: آن كس كه در شهوات، تندروى كند آفات و بلایا نیز با سرعت بسوى او مى شتابد.»

دشمن ترین دشمن

«عن على(علیه السلام) : اعدا عدوّ للمرء غضبه و شهوته. فمن ملكهما عظمت درجته و بلغ غایته؛(1638) نیز فرموده است: دشمن ترین دشمنان آدمى غضب و شهوت او است. آن كس كه بتواند این دو غریزه سركش را مهار كند و آنها را به فرمان خود درآورد، مقام عظیمى دارد و میتواند به اوج انسانیّت برسد.»