فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خطرات شهوات نفسانى

«قال علىّ(علیه السلام) : غلبة الشّهوة تبطل العصمة و تورد الهلك؛(1634) على(علیه السلام) فرموده است: غلبه و فرمانروائى شهوت، مصونیت اخلاقى را از میان مى برد و آدمى را به وادى هلاكت و تباهى میكشاند.»

شهوت رنج آور

«قال علىّ(علیه السلام) : لا خیر فی لذّة توجب ندما و شهوة تعقب ألما؛(1635) على(علیه السلام) فرموده: لذّتهائى كه باعث ندامت و پشیمانى میشوند و شهوتهائى كه درد و رنج ببار مى آورند فاقد خیر و خوبى هستند.»

غم و غصّه به همراه شهوت

«عنه (علیه السلام) : كم من شهوة ساعة اورثت حزنا طویلا؛(1636) نیز فرموده است: چه بسا یك ساعت كامروائى و شهوت، اندوه طولانى ببار مى آورد و غم و غصّه فراوان از پى دارد.»