فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بنده شهوت

«عنه(علیه السلام) : عبد الشّهوة اسیر لا ینفكّ اسره؛(1632) نیز فرموده است: بنده شهوت اسیرى است كه هرگز از بند اسارت رهائى نمى یابد.»

ذلّت و خوارى شهوتران

«عنه(علیه السلام) : مغلوب الشّهوة اذلّ من مملوك الرّقّ؛(1633) نیز فرموده است: كسى كه مغلوب شهوت خویشتن است ذلّت و خواریش بیش از برده زرخرید است.»

خطرات شهوات نفسانى

«قال علىّ(علیه السلام) : غلبة الشّهوة تبطل العصمة و تورد الهلك؛(1634) على(علیه السلام) فرموده است: غلبه و فرمانروائى شهوت، مصونیت اخلاقى را از میان مى برد و آدمى را به وادى هلاكت و تباهى میكشاند.»