فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اطاعت نفس از شهوت

قال علىّ(علیه السلام) : من اطاع نفسه فی شهواتها فقد اعانها على هلكتها؛(1631) على(علیه السلام) فرموده است: آن كس كه نفس خود را در شهوات ناروایش اطاعت نماید، عملاً به تباهى و هلاكت خویش كمك كرده است.»

بنده شهوت

«عنه(علیه السلام) : عبد الشّهوة اسیر لا ینفكّ اسره؛(1632) نیز فرموده است: بنده شهوت اسیرى است كه هرگز از بند اسارت رهائى نمى یابد.»

ذلّت و خوارى شهوتران

«عنه(علیه السلام) : مغلوب الشّهوة اذلّ من مملوك الرّقّ؛(1633) نیز فرموده است: كسى كه مغلوب شهوت خویشتن است ذلّت و خواریش بیش از برده زرخرید است.»