فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مایه شهوت

«قال علىّ(علیه السلام) : المال مادّة الشّهوات؛(1629) على(علیه السلام) فرموده است: دارائى و ثروت، مایه اصلى شهوات بشر است.»

مطیع شهوت

«قال الامام العلىّ(علیه السلام) : او منهوما باللّذّة سلس القیاد للشّهوة او مغرما بالجمع و الادّخار لیسا من رعاة الدّین فی شى ء اقرب شى ء شبها بهما الانعام السّائمة؛(1630) على(علیه السلام) درباره بعضى از مردمِ راه گم كرده و منحرف با كمیل بن زیاد سخن گفته و در ضمن فرموده است: آن كس كه علاقه شدید به لذّت دارد و مطیع شهوات خویشتن است، یا آن كس كه دچار حرص شده و عاشق جمع مال و ثروت است، این دو مراعات عواطف دینى و اوامر مذهبى را در هیچ مورد نمى نمایند. شبیه ترین موجود به این دو طبقه منحرف، چهارپایان چراگاهست.»

اطاعت نفس از شهوت

قال علىّ(علیه السلام) : من اطاع نفسه فی شهواتها فقد اعانها على هلكتها؛(1631) على(علیه السلام) فرموده است: آن كس كه نفس خود را در شهوات ناروایش اطاعت نماید، عملاً به تباهى و هلاكت خویش كمك كرده است.»