فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مغلوب شهوت

«عنه(علیه السلام) : المؤمن لا یغلبه فرجه و لا یفضحه بطنه؛(1628) نیز فرموده است: مرد باایمان هرگز مغلوب شهوت خود نمى شود و شكمش باعث رسوائى او نمى گردد.»

مایه شهوت

«قال علىّ(علیه السلام) : المال مادّة الشّهوات؛(1629) على(علیه السلام) فرموده است: دارائى و ثروت، مایه اصلى شهوات بشر است.»

مطیع شهوت

«قال الامام العلىّ(علیه السلام) : او منهوما باللّذّة سلس القیاد للشّهوة او مغرما بالجمع و الادّخار لیسا من رعاة الدّین فی شى ء اقرب شى ء شبها بهما الانعام السّائمة؛(1630) على(علیه السلام) درباره بعضى از مردمِ راه گم كرده و منحرف با كمیل بن زیاد سخن گفته و در ضمن فرموده است: آن كس كه علاقه شدید به لذّت دارد و مطیع شهوات خویشتن است، یا آن كس كه دچار حرص شده و عاشق جمع مال و ثروت است، این دو مراعات عواطف دینى و اوامر مذهبى را در هیچ مورد نمى نمایند. شبیه ترین موجود به این دو طبقه منحرف، چهارپایان چراگاهست.»