فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شكم پرستى

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): و من لم یر انّ للَّه علیه نعمة الّا فی مطعم او مشرب فقد جهل و كفر نعم اللَّه و ضلّ سعیه و دنا منه عذابه؛(1626) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: كسى كه از همه نعمتهاى خداوند تنها به خوردنى و نوشیدنى متوجّه است و دیگر نعم الهى را در وجود خویش نمى بیند، نادان و كفران كننده نعمت است، او راه غلط مى پیماید و زود است كه به عذاب الهى دچار شود.»

حیوانیّت آدمى

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: ابعد ما یكون العبد من اللَّه عزّ و جلّ اذا لم یهمّه الّا بطنه و فرجه؛(1627) امام صادق(علیه السلام) فرموده: دورترین فاصله از خداوند براى آدمى موقعى است كه همانند حیوان جز پر كردن شكم و ارضاء شهوت، همّت و هدفى نداشته باشد.»

مغلوب شهوت

«عنه(علیه السلام) : المؤمن لا یغلبه فرجه و لا یفضحه بطنه؛(1628) نیز فرموده است: مرد باایمان هرگز مغلوب شهوت خود نمى شود و شكمش باعث رسوائى او نمى گردد.»