فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تیرگى عقل

«قال علىّ(علیه السلام) : زوال العقل بین دواعى الشّهوة و الغضب؛(1624) على(علیه السلام) فرموده است: در كشاكش انگیزه هاى شهوت و غضب، عقل بشر تیره و تار مى شود و فروغ خود را از دست میدهد.»

مالك شهوت

«عن على(علیه السلام) : من لم یملك شهوته لم یملك عقله؛(1625) نیز فرموده است: كسى كه مالك شهوت خود نباشد مالك عقل خود نخواهد بود.»

شكم پرستى

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): و من لم یر انّ للَّه علیه نعمة الّا فی مطعم او مشرب فقد جهل و كفر نعم اللَّه و ضلّ سعیه و دنا منه عذابه؛(1626) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: كسى كه از همه نعمتهاى خداوند تنها به خوردنى و نوشیدنى متوجّه است و دیگر نعم الهى را در وجود خویش نمى بیند، نادان و كفران كننده نعمت است، او راه غلط مى پیماید و زود است كه به عذاب الهى دچار شود.»