فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

تیرگى عقل

«قال علىّ(علیه السلام) : زوال العقل بین دواعى الشّهوة و الغضب؛(1624) على(علیه السلام) فرموده است: در كشاكش انگیزه هاى شهوت و غضب، عقل بشر تیره و تار مى شود و فروغ خود را از دست میدهد.»

مالك شهوت

«عن على(علیه السلام) : من لم یملك شهوته لم یملك عقله؛(1625) نیز فرموده است: كسى كه مالك شهوت خود نباشد مالك عقل خود نخواهد بود.»