فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ترك شرابخوار براى حفظ جان

«عن أبی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: من ترك الخمر للنّاس لا للَّه صیانة لنفسه أدخله اللَّه الجنّة؛(1604) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: هر كه براى حفظ جان خود و بخاطر مردم -نه بخاطر خدا- دست از شرابخوارى بردارد، خدا او را وارد بهشت خواهد ساخت.»

داستانها

حضور در سفره شراب

منصور دوانیقى (دوّمین طاغوت عباسى) مجلس جشن ختنه سوران شاهانه تشكیل داده بود، امام صادق(علیه السلام) را نیز به آن مجلس دعوت نموده بود، و آن حضرت ناگزیر در آن شركت نمود، هنگامى كه سفره غذا حاضر كردند آنگاه امام دید شراب آوردند، امام بى درنگ برخاست و خشم خود را به آن سفره و حاضران و منصور، ابراز داشت و فرمود: «ملعونٌ مَن جلَسَ على مائدَةٍ یُشرَبُ علیها الخَمرُ؛ كسى كه در كنار سفره اى كه در آن شراب آشامیده مى شود بنشیند، ملعون است.»(1605)