فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

پاداش خدا به توبه كننده از شراب

«عن ابن أبی عمیر، عن بعض رجاله قال: سمعت أبا عبد اللَّه(علیه السلام) یقول: من ترك الخمر لغیر اللَّه سقاه اللَّه من الرّحیق المختوم ... الخبر؛(1603) ابن ابى عمیر از بعضى از رجال خود نقل كرده كه گفت: از امام صادق(علیه السلام) شنیدم كه مى فرمود: هر كه براى غیر خدا دست از شرابخوارى بردارد خدا او را از شراب خالصِ مُهر شده، سیراب خواهد كرد.»

ترك شرابخوار براى حفظ جان

«عن أبی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: من ترك الخمر للنّاس لا للَّه صیانة لنفسه أدخله اللَّه الجنّة؛(1604) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: هر كه براى حفظ جان خود و بخاطر مردم -نه بخاطر خدا- دست از شرابخوارى بردارد، خدا او را وارد بهشت خواهد ساخت.»

داستانها