فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

غذا خوردن با شرابخوار

«عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): من كان یؤمن باللَّه و الیوم الآخر فلا یأكل على مائدة یشرب علیها الخمر؛(1602) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: هر كس به خدا و روز قیامت ایمان دارد از سفره اى كه بر سر آن شراب مى خورند غذا نخورد.»

پاداش خدا به توبه كننده از شراب

«عن ابن أبی عمیر، عن بعض رجاله قال: سمعت أبا عبد اللَّه(علیه السلام) یقول: من ترك الخمر لغیر اللَّه سقاه اللَّه من الرّحیق المختوم ... الخبر؛(1603) ابن ابى عمیر از بعضى از رجال خود نقل كرده كه گفت: از امام صادق(علیه السلام) شنیدم كه مى فرمود: هر كه براى غیر خدا دست از شرابخوارى بردارد خدا او را از شراب خالصِ مُهر شده، سیراب خواهد كرد.»

ترك شرابخوار براى حفظ جان

«عن أبی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: من ترك الخمر للنّاس لا للَّه صیانة لنفسه أدخله اللَّه الجنّة؛(1604) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: هر كه براى حفظ جان خود و بخاطر مردم -نه بخاطر خدا- دست از شرابخوارى بردارد، خدا او را وارد بهشت خواهد ساخت.»