فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سلام به شرابخوار نكنید

«قال النبیّ(صلى الله علیه و آله): سلّموا على الیهود و النّصارى و لا تسلّموا على شارب الخمر و إن سلّم علیكم فلا تردّوا جوابه؛(1599) پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: به یهود و نصارى سلام كنید ولى به شرابخوار سلام نكنید و اگر به شما سلام كرد پاسخش را ندهید.»

عیادت از شرابخوار نكنید

«عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه و إن مات فلا تحضروه، و إن شهد فلا تزكّوه و إن خطب فلا تزوّجوه و إن سألكم أمانة فلا تأتمنوه؛(1600) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: شرابخوار اگر بیمار باشد به عیادتش نروید، و اگر مُرد بر جنازه اش حاضر نشوید، و اگر گواهى داد او را شایسته ندانید، و اگر خواستگارى كرد به او زن ندهید، و اگر امانتى از شما خواست او را امین نشمارید.»

همنشینى با شرابخوار

«قال الصادق(علیه السلام) : لا تجالسوا شرّاب الخمر فإنّ اللّعنة إذا نزلت عمّت من فی المجلس؛(1601) امام صادق(علیه السلام) فرمود: با شرابخواران همنشین نشوید، چرا كه لعنت هر گاه فرود آید همه اهل مجلس را فرا مى گیرد.»