فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

لعنت پیامبر بر عوامل شراب

«عن ابی جعفر(علیه السلام) قال: لعن رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) فی الخمر عشرة: غارسها و حارسها، و عاصرها، و شاربها، و ساقیها، و حاملها و المحمولة إلیه، و بایعها، و مشتریها و آكل ثمنها؛(1591) از امام باقر(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: رسول خدا(صلى الله علیه و آله) در مورد شراب، ده نفر را لعنت نموده است: كسى كه درخت آن را غرس كند، و كسى كه از درخت آن نگهدارى نماید، و كسى كه آب آن را بفشرد، و كسى كه آن را بنوشد، و كسى كه ساقى آن شود، و كسى كه آن را حمل كند، و كسى كه براى او حمل شود، و كسى كه آن را بفروشد، و كسى كه آن را بخرد، و كسى كه پول آن را بخورد.»

نافرمانى شرابخوار

«عن ابراهیم بن ابی البلاد عن ابیه عن أحدهما(علیهماالسلام)، قال: ما عصی اللَّه بشى ء أشدّ من شرب المسكر إنّ أحدهم یدع الصّلاة الفریضة و یثب على امّه و ابنته و اخته و هو لا یعقل؛(1592) از ابراهیم بن ابى البلاد، از پدرش، از امام باقر(علیه السلام) یا امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: خداوند با هیچ گناهى سخت تر از شرابخوارى نافرمانى نشده است. شرابخوار نماز واجب را رها مى كند و در حالى كه عقل خود را از دست داده، بر مادر و دختر و خواهرش مى جهد.»